Over Ons

Wie zijn wij?

De Raad van Bestuur van de Vlaamse Handbal Vereniging (VHV) erkent en financiert de drie werkende regio’s in Vlaanderen, namelijk “Limburg”, “Antwerpen/Vlaams Brabant” (AVB) en “Oost/West” (HO/W).

Handbal Oost-West is het resultaat van een fusie tussen het Provinciale Comité Oost-Vlaanderen en het Provinciale Comité West-Vlaanderen en werd operationeel in het seizoen 2014-2015.

Handbal Oost-West groepeert 18 clubs, met ongeveer 2.900 leden.

Werking van Handbal Oost-West :

 Handbal Oost-West is verantwoordelijk voor :

  • de regio werking;
  • de regionale competities;
  • het promoten, organiseren en/of coördineren van opleidingen en bijscholingen op lokaal vlak;
  • lokale begeleidingen van verenigingen op administratief en sporttechnisch vlak;
  • beheer communicatie/sociale media;

Het hoogste orgaan van Handbal Oost-West is de Algemene Vergadering, samengesteld uit haar leden, zijnde elke club wiens secretariaat gevestigd is in Oost- of West-Vlaanderen, en waarbij elke club één stem heeft.

Het Regiobestuur wordt door de Algemene Vergadering van Handbal Oost-West gemandateerd voor het behartigen en nemen van beslissingen inzake dagelijks bestuur.

Als regio hebben we recht op een bij voorrang verkozen vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Vlaamse handbalvereniging.

Ten einde de uitbreiding van de handbalsport in de regio te bevorderen kan het Regiobestuur afwijkingen op de VHV-reglementen toestaan voor regionale competitiewedstrijden.

Het Regiobestuur is door de Algemene Vergadering van Handbal Oost-West ook gemandateerd voor de oprichting en de goede werking van de regionale comités :

  • Het regionaal sportcomité
  • Het regionaal scheidsrechterscomité 
  • Het regionaal jeugdcomité
  • Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt en gepubliceerd op de site.

Onze visie:

Prioritaire aandacht schenken aan het bevorderen van de instroom van (jeugd)spelers en het vermijden van de uitstroom ervan, zodat het aantal leden de noodzakelijke groei kent.